තිරසාර භූමි කළමනාකරණය තුලින් ජීවනෝපාය නැංවීම

මහනුවර දිස්ත්රිනක්කයේ දොළුව ප්රානදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ගුරුකැලේ ගම්මානය මධ්යක කඳුකරයේ වඩාත් බරපතල ලෙස හායනයට ලක් වූ  භූමියකින් යුක්ත ප්රරදේශයකි.