කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනයේදී පරිසරයට බැහැරවන දිරාපත් වන දේ යොදා ගැනීමත් පොහොර නිෂ්පාදන ක්‍රමවේදය හ‍ඳුන්වාදීම

"හරිත වර්ණ ගුරුබෙඋල" - සමෝදාන ගොවිතැන් ක්‍රමය සහ සංචාරක කෘෂි කර්මාන්තය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම

 

"වස විසෙන් තොර එළවළු වගාවක්" – කෘෂි රසායන ද්‍රව්‍ය අවම භාවිතයකින් සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ලෙස එළවළු නිෂ්පාදනය කරගැනීම

 

අනු-ප්‍රවර්ගයන්